Informacja dla osób niedosłyszących

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
WEiR 1.47

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z póź. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru.
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie”
  • oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytowa, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 tj. że:
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności  dokumentów, środowisku, lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 -

  Licencję wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej określoną  w wysokości 50.000 euro.

  Wymóg zabezpieczenia finansowego można potwierdzić jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
  1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
  2) dokumentami potwierdzającymi:
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  d) własność nieruchomości.

  „Uwaga !

  Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym ta ocena jest dokonywana opublikowana przez NBP.

 •  ( od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obowiązujący kurs na dzień 31.12.2017r. – tj. 1 euro wynosił – 4,1709 zł).”

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie licencji pobiera się opłatę w zależności od okresu na jaki licencja ma być wydana:
  • do 15 lat - 800 zł
  • do 30 lat - 900 zł
  • do 50 lat - 1000 zł

   Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta, Bank Millennium SA O/Toruń
   nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie licencji w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wnioskodawca otrzymuje na wykonywanie transportu drogowego licencję.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
87-100 Toruń , ul. Wały Gen.Sikorskiego 25
Pok. Nr 13,10, fax - 56 611 88 88, telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 56 611 88 53


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.
 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.
 • Obowiązek posiadania licencji na działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  obowiązuje od 01.07.2006r., natomiast nowe druki obowiązują od 15.08.2013 r.
 • Wnioski o wydanie licencji można składać w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego.
 • Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł.
 • Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.