Informacja dla osób niedosłyszących

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
WEiR 1.20

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym -tekst jednolity  (Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z póź. zm. )
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011r. Nr. 106, poz. 622z późn. zm.)


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, tj. o niekaralności osoby ubiegającej się o udzielenie licencji - zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 2200) . tj. że:
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności  dokumentów, środowisku, lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano jej prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Oświadczenie dot. wykonywania samodzielnie funkcji kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę w ramach udzielonej licencji wraz z kserokopię prawa jazdy lub oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa:
  • w art. 5c ust.1 pkt 4 tj.: że w stosunku do zatrudnionych kierowców, a także innych niezatrudnionych lecz wykonujących osobiście przewóz na  rzecz wnioskodawcy , nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
  • w art. 6 ust. 1 pkt 2 tj. :że zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy
  • albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;
 • Kserokopię zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
 • Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  • markę i typ pojazdu
  • rodzaj/ przeznaczenie
  • numer rejestracyjny
  • numer VIN
  • wskazanie rodzaju i tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca jest jego współwłaścicielem lub nie jest jego właścicielem.
 • Kserokopię świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo–kontrolnego ( taksometru).
 • Dowód wpłaty za wydanie licencji :                                                        

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie licencji opłatę pobiera się wpłacając określoną kwotę, w oparciu o tabelę opłat - w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja. Za udzielenie licencji na okres:
  • od 2 do 15 lat - 200 zł
  • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
  • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

   Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miasta - BANK MILLENNIUM SA O/TORUŃ
   nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 • Po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wnioskodawca otrzymuje na wykonywanie transportu drogowego licencję.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
fax: 56 611 88 88, telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 56 611 88 53


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Wnioski można składać w siedzibie Wydziału lub w postaci  dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.
 • Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 • Zabrania się wykonywania transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji, gdy przedsiębiorca   wystąpił o nową licencję.