Informacja dla osób niedosłyszących

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
WEiR 1.38

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.78a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285 poz.2856 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • 80 zł za 2 miesiące, plus:
  • 4 zł - od 3 do 12 miesięcy
  • 2 zł - od 13 do 24 miesięcy
  • 0,25 - od 25 do 48 miesięcy.

   Płatne na konto: Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
   33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.
 • Wnioskodawca otrzymuje decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Uwagi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane: samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t., ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy.
 • Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy, a okres ten może byc przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
 • Po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.