Informacja dla osób niedosłyszących

Wtórnik karty pojazdu - wydanie

Wtórnik karty pojazdu - wydanie
WEiR 1.49

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.10.2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 451)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2016r. w sprawie wysokości opłat za karty pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457).

Dokumenty od wnioskodawcy:

A. Utrata karty pojazdu:

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Stosowne oświadczenie właściciela o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Dowód osobisty

B. Utrata karty pojazdu przed pierwszą rejestracją:

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Pisemna informacja właściciela wskazująca producenta i importera, który wydał utraconą kartę
 • Dowód osobisty

C. Utrata karty pojazdu przed ponowną rejestracją:

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji
 • Stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • 75 zł za wtórnik karty pojazdu + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

  na konto: Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
  33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów, za wyjątkiem utraty karty pojazdu przed rejestracją jeżeli była wydana poza Urzędem Miasta Torunia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale.  Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału.