Informacja dla osób niedosłyszących

Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
WEiR 1.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U.z 2018r., poz. 647)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2018r. poz.649)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.z 2018r. , poz. 646)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej według załączonego wzoru.
 • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji.

Wymagane opłaty:

 • Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Dane zawarte we wniosku przesyła się do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.
 • Urząd, do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie.
 • Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest Nr NIP.

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa  w wybranym przez siebie urzędzie gminy.
 • W Urzędzie Miasta Torunia wniosek należy złożyć w Wydział Ewidencji i Rejestracji, pod adresem:
  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 (tel. 56 611 88 50 - sekretariat),
  pok. nr 1,

  telefony osób zajmujących się dokonywaniem wpisów do CEIDG:
  56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66

Uwagi:

 • Od 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.
 • CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
 • Wnioski o wpis do CEIDG można pobrać:
  • W Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Ewidencji i Rejestracji, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. 1,
  • ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia,
  • ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.ceidg.gov.pl.
 • Wniosek o wpis do CEIDG można składać:
  • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,
  • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany,
  • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
 • Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:
  • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego,
  • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
  • zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,
  • wykreślenie wpisu – wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1),
  • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić zawieszenia z datą wsteczną,a jedynie z późniejszą),
  • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą).