Informacja dla osób niedosłyszących

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WEiR 1.13

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 4 ust.2 ,ust. 4-7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1463 z póź. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U.2011,  Nr 243, poz. 1449)
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

Wymagane dokumenty:

Nowy klub sportowy:

 • wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - według załączonego wniosku nr 1.

Klub sportowy figurujący w ewidencji:

 • wniosek o wpis do ewidencji zmian klubu (nazwa, zapisy statutu, skład władz, sposób reprezentacji, adres siedziby) - według załączonego wniosku nr 2.

Opłaty:

 • 10 zł  za wydanie decyzji -
  wpłata w kasie tut. Wydziału
  lub na konto UMT w Banku Millennium nr: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin odpowiedzi:

 • Wpis do ewidencji wymaga wydania decyzji o wpisie. Termin wydania decyzji do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul Wały Gen. Sikorskiego 25
pok. nr 13, tel. 56 611 88 62


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Decyzje o wpisie wydaje się dla klubów sportowych które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej posiadających siedzibę na terenie miasta Torunia.