Informacja dla osób niedosłyszących

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
WEiR 1.54

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, według załączonego wzoru, który zawiera:
  • firmę przedsiębiorcy,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
  • adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy,
  • zakres badań,
  • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

 • Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści:
  "Oświadczam, że:
  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących  stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
  • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."

Wymagane opłaty:

 • 412 zł od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej na rachunek Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
  nr rachunku bankowego: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów - jednak nie później niż w 7 dniach od dnia otrzymania wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Stanowisko ds. nadzoru i egzekucji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
pok. nr 14, tel. 56 611 88 54

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76 , 56 611 88 54


Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub 7dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie   

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub przesłać pocztą.
 • Formularz wniosku zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223 poz. 2264), można pobrać w  wydziale.