Informacja dla osób niedosłyszących

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
WEiR 1.55

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
 • Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – ustawa o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 978 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 280 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016r., poz. 327, obowiązuje do 01 maja 2019r)Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców według załączonego wzoru, który zawiera:
  • firmę przedsiębiorcy,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców, albo ewidencji działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca taki numer posiada) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
  • zakres prowadzonego szkolenia,
  • adres ośrodka – biura ośrodka szkolenia kierowców wraz z tytułem prawnym do lokalu, datą jego uzyskania i terminem obowiązywania,
  • adres sali wykładowej wraz z tytułem prawnym, datą jego uzyskania i terminem obowiązywania,
  • wykaz pojazdów używanych do nauki jazdy wraz z ich numerami rejestracyjnymi i określeniem rodzaju,
  • imiona i nazwiska instruktorów/wykładowców wraz z numerami ich uprawnień.

 • Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
  "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców określone w ustawie z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.”

  Oświadczenie powinno również zawierać firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Wymagane opłaty:

 • 500 zł od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej na rachunek Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń,
  nr rachunku bankowego: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem jego kompletności, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Stanowisko ds. nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 12, tel. 56 611 88 59, 56 611 88 60, 56 611 88 81

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76

Bezpośrednio odpowiedzialne osoby:
Paulina Bulsiewicz, pok. nr 12
Roman Kwiatkowski, pok. nr 12
Telefony: 56 611 88 59, 56 611 88 60, 56 611 88 81


Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub 7dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi:

 • Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale lub przesłać pocztą.