Informacja dla osób niedosłyszących

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
WEiR 1.14a

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna

Art. 40 ust.5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.210)

Art.10 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1923)

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd ( wg załączonego wniosku nr 1)

2. Załączniki do wniosku (w oryginale):

  • regulamin działalności

  • lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub członków zarządu

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin przewiduje ten organ

  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

  • protokół zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub wyborze władz (zarządu i komisji rewizyjnej)

 

II. Wymagane opłaty

Bez opłat.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Organ nadzorujący w ciągu 7 dni od wpływu wniosku dokonuje wpisu do ewidencji lub wzywa do uzupełnienia braków we wniosku lub składa do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji i Rejestracji

Toruń, ul Wały Gen. Sikorskiego 25

pok. nr 13, tel. 56 611 88 62

 

V. Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu w terminie 7 dni od wpływu wniosku o wpis lub wpływu uzupełnienia braków we wniosku i nie został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Toruniu o zakaz założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu do sądu administracyjnego.

Natomiast na postanowienie Sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia przewidziany w trybie cywilnoprawnym.

 

VI. Uwagi

Organ nadzorujący niezwłocznie, bezpłatnie informuje przedstawiciela lub zarząd stowarzyszenia o dokonaniu wpisu do ewidencji albo o bezskuteczności wniosku o wpis (z powodu braków wniosku lub skierowania wniosku do sądu o zakaz założenia stowarzyszenia).

Wnioski o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji można wykorzystać odpowiednio także do wpisu wszelkich zmian stowarzyszenia figurującego już w ewidencji.

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów ustawy- Prawo o stowarzyszeniach sprzed 20 maja 2016r., mogą nadal prowadzić działalność, obowiązane są jednak, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.) dokonać wpisu, podobnie jak nowo powstające stowarzyszenia, do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art.40 ust.5 ww. ustawy. Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do nowej ewidencji w wyznaczonym terminie skutkuje jego rozwiązaniem z mocy prawa.

Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzorującego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, należy wnieść wówczas opłatę 17 zł za wydanie zaświadczenia - wpłata w kasie tut. Wydziału lub na konto UMT w Banku Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

 

Z uwagi na nową formułę tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych oraz krótki termin rozpatrzenia wniosku o wpis do ewidencji, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów w tut. Wydziale.

Dane kontaktowe do konsultacji: m.krolikowska@um.torun.pl , tel. 56/ 611 88 62.