Informacja dla osób niedosłyszących

Warunki zabudowy - wydanie decyzji

Warunki zabudowy - wydanie decyzji
WAiB 8.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 • art. 54, art. 60 i art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 • ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm.).

Wniosek powinien zawierać:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000

 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Wymagane dokumenty:

 • Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru należy dołączyć:

  • kopie aktualnych map przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedstawiających co najmniej obszar w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz nie mniejszej niż 50 metrów (do wniosku należy dołączyć 2 egz. ww. mapy – czystą i z naniesionym zamierzeniem inwestora),

  • warunki zasilania i odbioru poszczególnych sieci uzbrojenia terenu lub umowy zawarte z właścicielami sieci,

  • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik) wraz z wymaganą opłatą skarbową.

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (do wniosku dołączyć 2 egz. ww. mapy - czystą i z naniesionym zamierzeniem inwestora),

 • warunki zasilania i odbioru poszczególnych sieci uzbrojenia terenu lub umowy zawarte z właścicielami sieci,

 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenacj oddziaływania na środowisko,

 • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik ), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:

 • za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - 107 zł

 • za pełnomocnictwo - 17 zł

  UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wydziale jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,

 2. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w zakresie prowadzenia archiwum – ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 3. dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 4. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.