Informacja dla osób niedosłyszących

Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby

Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
WAiB 8.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 • art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

Wymagane dokumenty:

 • Do wniosku o przeniesienie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:

 • pisemną zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana (załącznik nr 2),

 • oświadczenie strony przejmującej decyzję o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji (formułka wynikająca z formularza),

 • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 1) wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:

 • Za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na rzecz innej osoby - 56 zł

 • Za pełnomocnictwo - 17 zł

  UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.