Informacja dla osób niedosłyszących

Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tutyłu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tutyłu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
WGN 9.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 90
e-mail: wgn@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 08

Wniosek o bonifikatę składać można do 01 marca roku, którego dotyczy bonifikata.


Wniosek o rozłożenie na raty składać można do 17 marca roku, którego dotyczy rozłożenie na raty.


Podstawa prawna:

  • Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121)

 

I. Dokumenty składane przez wnioskodawcę (użytkownika wieczystego):

 

1. Wniosek o przyznanie bonifikaty (wg załączonego wzoru)

 

2. Załączniki do wniosku: wszelkie dokumenty poświadczające uzyskane dochody (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego) w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste:

  • w przypadku osób pracujących zawodowo – rozliczenie roczne (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie od pracodawcy,

  • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (braku świadczenia),

  • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu bądź o nie składaniu zeznania podatkowego,

  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę – rozliczenie PIT-40 lub zaświadczenie z ZUS, ewentualnie odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy,

  • w przypadku osób pełnoletnich uczących się – zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów,

  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

 

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

 

4. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów przychodu.

II. Wymagane opłaty:

 

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

III. Termin realizacji:

 

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być przyznana bonifikata.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Referat Ewidencji i Dzierżaw

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 126b

Tel. 56-611 85 87 – dotyczy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń

56-611 84 02 – dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 

V. Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

VI. Uwagi:

 

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

 

2. Udzielona bonifikata jest bonifikatą jednorazową i dotyczy tylko tego roku kalendarzowego, w którym jest składany wniosek.

 

3. Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członku gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.