Informacja dla osób niedosłyszących

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC 4.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • art. 37 ustawa  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dni 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194)
 • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  5 lutego 2015 roku w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada  2006 r. (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1628 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz .U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę uzupełnienia.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

  Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego

  lub na konto Urzędu Miasta Torunia:
  Bank Millennium nr konta  37 1160 2202 0000 0000 8344  0799 .

Termin i tryb realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5

Urodzenia i Zgony parter, pokój nr 3
tel.: 56 611 83 87

Małżeństwa  I piętro ,pokój nr 7
tel.: 56 611 83 88


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie uzupełnienia.

Uwagi:

 • Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu, który podlega  uzupełnieniu.
 • Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.
Dokumenty do pobrania: