Informacja dla osób niedosłyszących

Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu

Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu
WGiK 7.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek inwestora lub projektanta
 • Załączniki:
  • 3 egzemplarze projektu usytuowania projektowanych sieci (przyłączy) na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
  • wersja cyfrowa projektu w formacie plików: dwg, dxf, dgn lub wykaz współrzędnych wpięć i załamań osi projektowanych sieci uzbrojenia terenu jako pliki typu txt w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

Opłaty:

 • Dokument obliczenia opłaty za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu  zgodnie z ww. ustawą

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 14 dni  (w uzasadnionych przypadkach do 30 dni).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 56 611 84 70
pok. nr 118
Telefon: 56 611 84 74, zudp@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.

Uwagi:

 • Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: