Informacja dla osób niedosłyszących

Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu

Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu
WGiK 7.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna
•   Ustawa -  Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 – t.j. ze zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
•    Wniosek inwestora lub projektanta
•    Załączniki :
o    3 egzemplarze projektu usytuowania projektowanych sieci (przyłączy) na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
o    warunki techniczne przyłączenia do sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
o    wersja cyfrowa projektu w formacie plików: dwg, dxf, dgn lub wykaz współrzędnych wpięć i załamań osi projektowanych sieci uzbrojenia terenu jako pliki typu txt w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 2000.

II. Opłaty.
•    Dokument obliczenia opłaty za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu  zgodnie z w/w ustawą

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 14 dni  (w uzasadnionych przypadkach do 30 dni).

V. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 56-611 84 70

VI. Tryb odwoławczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.

VII. Uwagi
Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania: