Informacja dla osób niedosłyszących

Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach

Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach
WGN 9.9

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 90
e-mail: wgn@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 08


Podstawa prawna:

 • Kodeks Cywilny- Dział III, rozdział I i III,

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 121),

 • Uchwała Nr 547/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2009 r. Nr 59, poz. 1212, zm. z 2012 r. poz. 2455),

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 288/2017 z dnia 11.10.2017 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności na nieruchomościach należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Toruń.


I. Dokumenty od wnioskodawcy:


    Wniosek zawierający aktualne oznaczenie z ewidencji gruntów nieruchomości władnącej
i nieruchomości proponowanej do obciążenia oraz opis przebiegu wnioskowanej służebności.

    Załączniki do wniosku: kserokopia mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem wnioskowanej służebności i jej wymiarów.


II. Wymagane opłaty:

 •     od wniosku nie pobiera się opłat,

 •     właściciel nieruchomości, na rzecz której ustanowiona jest służebność wnosi jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności oraz pokrywa wszelkich kosztów związane
  z ustanowieniem tej służebności (koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawę kończy zawarcie aktu notarialnego.

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B, Tel. 56-611 85 90

V. Tryb odwoławczy
Odmowa ustanowienia służebności gruntowej lub przesyłu upoważnia właściciela nieruchomości władnej do wniesienia pozwu do sądu powszechnego o ustanowienie takiej służebności.

VI. Uwagi
rozpoznanie wniosku o ustanowienie służebności wymaga:

 • zebrania opinii innych wydziałów Urzędu Miasta Torunia,

 • przeprowadzenia oględziny w terenie,

 • sporządzenia wyceny wartości służebności przez rzeczoznawcę majątkowego

 • wydania zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia

 

 

Dokumenty do pobrania: