Informacja dla osób niedosłyszących

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji
WAiB 8.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 • art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

 • ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (do wniosku dołączyć 2 egz. ww. mapy - czystą i z naniesionym zamierzeniem inwestora)

 • warunki zasilania i odbioru poszczególnych sieci uzbrojenia terenu lub umowy zawarte z właścicielami sieci,

 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

II. Wymagane opłaty:

 • Za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

Za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie załącznika cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:
Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wydziale jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,

 2. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w zakresie prowadzenia archiwum – ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 3. dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 4. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.