Informacja dla osób niedosłyszących

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu
WOL 13.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00
e-mail: wol@um.torun.pl
Fax: 56 611 93 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 2077) ;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.).
 • Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257);

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o udzielenie ulgi (załącznik nr 1 do procedury).
 • Oświadczenie o sytuacji materialnej (załącznik nr 2 do procedury)
 • Dodatkowe dokumenty:
  • od osoby uczącej się - dokument potwierdzający ten fakt (oryginał lub kopia);
  • od osoby bezrobotnej zarejestrowanej - zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające jej status (oryginał lub kopia);
  • od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej - zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego lub kopia PIT za ostatni rok rozliczeniowy;
  • od osoby pracującej oraz pobierającej świadczenia rentowe lub emerytalne - dokument potwierdzający uzyskiwany dochód.

Załączniki do procedury:

 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu;
 • Oświadczenie o sytuacji materialnej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa od wydanej decyzji wynosi 10 zł.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 • NUMER KONTA
  Opłata skarbowa: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Forma załatwienia:

 • Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia:

 • W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00, 56 611 93 00
fax. 56 611 93 17
e-mail: wol@um.torun.pl
Andrzej Rabuszak, pok. 63a , ul. Wały gen. Sikorskiego 8 , tel. 56 611 87 58


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta Torunia Wydziału Ochrony Ludności w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy:

 • Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 • W przypadku udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niespłacenie którejkolwiek z rat spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego i poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.
 • W przypadku udzielenia ulgi w formie przesunięcia terminu zapłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niedotrzymanie terminu spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.
Dokumenty do pobrania: