Informacja dla osób niedosłyszących

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WAiB 8.14

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami),

- art. 28, art. 33 ust. 4 i art. 34 ust. 4, art. 36, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

 

I. Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:

- zgodę właściciela obiektu,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

- ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

 

II. Wymagane opłaty

Za wydanie ww. decyzji – 36 zł (na podstawie cz. III, pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. Uwagi:

Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.