Informacja dla osób niedosłyszących

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych
BTCM 19.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36
e-mail: starowka@um.torun.pl
Fax: 56 652 13 88

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska, ul. Chełmińska na organizację wydarzeń plenerowych

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm),

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach z poźn. zm.,

 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 roku. Poz. 498 z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia,

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.

 • Zarządzenie nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych zmienione Zarządzeniem nr 270 PMT z dnia 27 września 2017 r.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu wydania zezwolenia na organizację wydarzenia plenerowego na terenie dróg wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarska na podstawie Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit e) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie wyda zezwolenia na organizację wydarzenia plenerowego.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

 

 1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 

 1. Wniosek o wydanie zgody na organizację wydarzenia według załączonego wzoru.

 

 1. Załączniki do wniosku:

 

  1. plan sytuacyjny na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500,

  2. wizualizację, w przypadku ustawienia wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk, nośników informacyjnych,

  3. program wydarzenia,

  4. w przypadku wniosku dotyczącego udostępnienia terenu pod wydarzenie komercyjne (stoisko handlowe) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS.

 

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o wydanie zgody, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

 

II. Forma załatwienia:
Zezwolenie na organizację wydarzenia plenerowego.

 

III. Wymagane opłaty:

Czynsz dobowy według stawki określonej w Zarządzeniu nr 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 marca 2018 r.

 

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

 2. Pozwolenie na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego wydawane jest w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych pozwolenie może być wydane z pominięciem terminów określonych w pkt. 1.

 

V. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe dla klienta:

 

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Z wnioskiem o pozwolenie na udostępnienie terenów na organizację wydarzenia plenerowego, może wystąpić organizator lub osoba odpowiedzialna za jego realizację.

 2. Zasady i tryb udostępniania terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzeń plenerowych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. zmienionego Zarządzeniem PMT nr 270 z dnia 27 września 2017 r.

 3. Wzór wniosku o pozwolenie na udostępnienie terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzenia plenerowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. zmienionego Zarządzeniem PMT nr 270 z dnia 27 września 2017 r.

 4. Wydarzenie plenerowe może być zorganizowane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na udostępnienie terenu na jego organizację.

 5. Prowadzenie działalności handlowej w czasie trwania wydarzenia plenerowego wymaga odrębnej zgody wydawanej przez Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

 6. Rozpatrując wnioski o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta zasięga opinii innych właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.