Informacja dla osób niedosłyszących

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych
BTCM 19.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36
e-mail: starowka@um.torun.pl
Fax: 56 652 13 88

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska, ul. Chełmińska na organizację wydarzeń plenerowych

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446),

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm),

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach z poźn. zm.,

 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 roku. Poz. 498 z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia,

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.

 • Zarządzenie nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych zmienione Zarządzeniem nr 270 PMT z dnia 27 września 2017 r.

 1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie zgody na organizację wydarzenia według załączonego wzoru.

 1. Załączniki do wniosku:

  1. plan sytuacyjny na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500,

  2. wizualizację, w przypadku ustawienia wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk, nośników informacyjnych,

  3. program wydarzenia,

  4. w przypadku wniosku dotyczącego udostępnienia terenu pod wydarzenie komercyjne (stoisko handlowe) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o wydanie zgody, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Zezwolenie na organizację wydarzenia plenerowego.

III. Wymagane opłaty:

Czynsz dobowy według stawki określonej w Zarządzeniu nr 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 marca 2018 r.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

 2. Pozwolenie na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego wydawane jest w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych pozwolenie może być wydane z pominięciem terminów określonych w pkt. 1.

V. Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88, e-mail: starowka@um.torun.pl

VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Z wnioskiem o pozwolenie na udostępnienie terenów na organizację wydarzenia plenerowego, może wystąpić organizator lub osoba odpowiedzialna za jego realizację.

 2. Zasady i tryb udostępniania terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzeń plenerowych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. zmienionego Zarządzeniem PMT nr 270 z dnia 27 września 2017 r.

 3. Wzór wniosku o pozwolenie na udostępnienie terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzenia plenerowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. zmienionego Zarządzeniem PMT nr 270 z dnia 27 września 2017 r.

 4. Wydarzenie plenerowe może być zorganizowane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na udostępnienie terenu na jego organizację.

 5. Prowadzenie działalności handlowej w czasie trwania wydarzenia plenerowego wymaga odrębnej zgody wydawanej przez Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

 6. Rozpatrując wnioski o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta zasięga opinii innych właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.