Informacja dla osób niedosłyszących

Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców

Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
WEiR 1.12

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 

 • Art. 217 § 2 pkt. 2 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  - tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej-  tekst jednolity (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o udostępnienie danych według załączonego wzoru

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa 17 zł wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B lub na rachunek bankowy w Banku Millennium - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Osobiście - niezwłocznie..
 • Na piśmie zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni.
 • Urząd wydaje  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
tel. 56 611 88 50 - sekretariat
pok. nr 1, 56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać jak najwięcej informacji o poszukiwanym przedsiębiorcy.
 • Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
 • Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą.
Dokumenty do pobrania: