Informacja dla osób niedosłyszących

Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
WSA 2.25

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

fax: 56 611 83 21

Podstawa prawna

  • art. 65 ust. 1, ust. 3, art. 72, art. 73 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1464);

  • art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319);

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604);

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – wzór w załączeniu.

2. . W celu złożenia wniosku lub pisma do urzędu  opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym  na platformie e-PUAP należy wybrać: → "Alfabetyczną listę spraw" →„Inne klasyfikacje"  →„Kujawsko-Pomorskie” →„Toruń (gmina miejska)”, a następnie wybrać formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”, do którego należy załączyć wymagane załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na  adres urzędu:  /UMTorun/SkrytkaESP

II. Wymagane opłaty

Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym wynosi 31,00 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat są zobowiązane dokonać opłaty z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych gotówką:

  • w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b lub w Wydziale Spraw Administracyjnych

  • albo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium: 94 1160 2202 0000 0000 6171 9242.

W sytuacji złożenia wniosku jw. przez pełnomocnika opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Należy ją wnieść:

  • na konto Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium, o/Toruń: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

  • albo gotówką w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b lub w Wydziale Spraw Administracyjnych.

    Dowód dokonania opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinien być przedłożony z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o opłacie skarbowej).

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej (cz. IV załącznika do przywoływanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pokój nr 31

telefon: 56/611 83 54

V. Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Uwagi

W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełny zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych określony został w art. 56 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione podmioty, o których mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj.:

1) organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, sądy. Powyższe podmioty, realizujące zadania publiczne, uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania danych w trybie jednostkowym.

2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny lub wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępnianie dane dotyczą. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. Natomiast w przypadku, gdy inne podmioty realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 kpa, tj. na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.