Informacja dla osób niedosłyszących

Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego

Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego
USC 4.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 104-107, art. 113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
 •  Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 9 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 •  Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku ( t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1628 ze zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.
 • Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • konsula.
 • Jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego jest wydany na druku wielojęzycznym – tłumaczenie nie jest wymagane. Dokument tożsamości (do wglądu)

Opłaty:

 • Opłata skarbowa: 50 zł

  Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego
  lub na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5

Urodzenia - I piętro, pokój nr 6 tel.: 56 611 18 92, 56 611 18 93
Małżeństwa - parter, pokój nr 2 tel.: 56 611 83 89
Zgony - pokój nr 8 tel.: 56 611 83 90, 56 611 83 91


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie transkrypcji.

Uwagi:

 • Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby przebywające poza granicami kraju mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 • Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
Dokumenty do pobrania: