Informacja dla osób niedosłyszących

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury
WKu 16.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Kultury
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 67
e-mail: wku@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 67

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami)

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zmianami)

 • Uchwała nr 389/12 RMT z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury, zmieniona uchwałami nr 724/14 RMT z dnia 20 marca 2014 r. oraz nr 330/16 RMT z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek zainteresowanego na formularzu „Wniosek o Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”;

 2. rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły, związku twórczego lub innej organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym;

 3. w przypadku gdy wnioskującym jest uczeń (student) lub uczennica (studentka)- zaświadczenie wydane przez szkołę/uczelnię potwierdzające ten fakt.Opłaty:

 • Nie pobiera się

Termin złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać:

 1. w terminie do 30 września roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny

 2. w terminie do 31 marca roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku

 

Termin odpowiedzi :

 1. Wnioski o przyznanie stypendium półrocznego rozpatruje się dwa razy w roku: do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada.

 2. Wnioski o przyznanie stypendium całorocznego rozpatruje się do dnia 30 listopada.

 


Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10
Tel. 56 611 87 67, 56 611 88 48
wku@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

  1. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście. O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Wydziale Kultury.

  2. Jedna osoba może pobierać stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury przez okres łączny nie dłuższy niż 24 miesiące.