Informacja dla osób niedosłyszących

Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji

Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji
WAiB 8.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
  z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

 • art. 74 ust. 1 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
  Dz.U. z 2018 poz.2081),

 • art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496) – (tylko dla inwestycji realizowanych w jej trybie),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.71),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami),

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego);

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego);

3) dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego),

4) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ;

5) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

6) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (z zastrzeżeniem ust. 1a-1c ustawy z dnia
3 października 2008 roku ooś);

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

 1. Wymagane opłaty:

 • za wydanie decyzji – 205 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

 • za pełnomocnictwo – 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa (na podstawie cz. IV ust. 9 ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

 

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

 

 1. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin załatwienia sprawy jest zależny od uzyskanych opinii i warunków od organów opiniujących i uzgadniających i w niektórych przypadkach może być dłuższy niż wskazany powyżej.

UWAGA: dla inwestycji realizowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496) wydanie decyzji musi nastąpić w terminie do 90 dni (z wyłączeniem terminów niezależnych od organu).

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Telefon – sekretariat (56) 61-18-430, kancelaria (56) 611-84-86.

Mail- waib@um.torun.pl

 

 1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie postępowania.

 

 1. Uwagi:

Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w kancelarii Wydziału Architektury
i Budownictwa UMT ul.Grudziądzka 126b pok. nr 10 tel. 56-611-84-86).