Informacja dla osób niedosłyszących

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego
USC 4.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 35 ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U z 2015r. poz.194)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j.  Dz. U z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.  Dz.U. z 2013  r.  poz. 267 ze zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
 • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę sprostowania.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokści 39 zł

  Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego
  lub na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5

Urodzenia i zgony - parter pokój nr 3
tel. 56 611 83 87

Małżeństwa – I piętro pokój nr 7
tel. 56 611 83 88


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie sprostowania.

Uwagi:

 • Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu, który podlega sprostowaniu.
 • Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.
Dokumenty do pobrania: