Informacja dla osób niedosłyszących

Sprawy konsumenckie

Sprawy konsumenckie
MRzK 18.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 86 40, 56 611 86 41
e-mail: mrzk@um.torun.pl


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, (tj. Dz.U. 2016, poz. 1528)

  • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 3 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o rozpatrzenie sprawy z uzasadnieniem według załączonego wzoru,

  • dokument potwierdzający dokonanie zakupu lub zawarcie umowy (paragon, rachunek, faktura, umowa),

  • kopia zgłoszenia reklamacyjnego,

  • inne pisma potwierdzające naruszenie prawa konsumenta.

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy wymagającej korespondencji z przedsiębiorcą - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wyżej określone terminy załatwienia sprawy mogą ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od stron.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Miejski Rzecznik Konsumentów
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
pok. nr 2, tel. 56-611 86 40 i 56-611 86 41,
godz. urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30, środa: 7:30-17:00.
osoba odpowiedzialna za realizację zadania - p. Karol Posachowicz - tel. 56-611 86 40, pok. nr 2

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej

 

Dokumenty do pobrania: