Informacja dla osób niedosłyszących

Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia

Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia
WAiB 8.16

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art.217 § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

- art. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu wg załączonego wzoru (Formularz) należy załączyć:

- oświadczenie o prawie do lokalu (załącznik nr 2),

- dwa egzemplarze aktualnych rzutów odpowiednich kondygnacji z zaznaczonym lokalem oraz ewentualnym pomieszczeniem przynależnym,

- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy (załącznik nr 1), wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

 

II. Wymagane opłaty

Zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych nie podlega opłacie; za wydanie zaświadczenia o samodzielności pozostałych lokali - 17 zł.

Za pełnomocnictwo - 17 zł.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski załatwia się w kolejności ich wpływu.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VI. Uwagi

Pisemny wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej (gdy taki obowiązek ma miejsce) należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT pok. nr 10 (parter).