Informacja dla osób niedosłyszących

Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)

Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)
WAiB 8.22

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art.108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:

- dokładne określenie postępowania administracyjnego, dla którego ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub określenie wydanej decyzji której rygor ma dotyczyć,

- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik), wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

 

II. Wymagane opłaty

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Za pełnomocnictwo - 17 zł.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności wnosi się do organu zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.

Na postanowienie nadające decyzji rygor natychmiastowej wykonalności przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronom.

 

VI. Uwagi

Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.