Informacja dla osób niedosłyszących

Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia

Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.19

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08


Podstawa prawna:

- art. 31 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

I. Wymagane dokumenty

Wniosek z określonym rodzajem, zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z następującymi załącznikami:

- zgoda właściciela obiektu budowlanego na jego rozbiórkę (załącznik nr 3),

- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed zamierzonym terminem realizacji inwestycji. Do realizacji zamierzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

II. Wymagane opłaty

Zgłoszenie rozbiórki nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Za pełnomocnictwo - 17 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do ww. terminu nie wlicza się okresów opóźnień nie wynikających z winy organu. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów przerywa bieg 30-dniowego terminu.

Nie zajęcie stanowiska przez organ w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku - oznacza milczącą zgodę organu na realizację przedsięwzięcia.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje.

VI. Uwagi:

Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT., pokój nr 10.