Informacja dla osób niedosłyszących

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów
USC 4.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 roku w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. Z 2015 r. poz. 231)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)

Opłaty:

 • Brak

Termin i tryb realizacji:

 • W dniu dokonania zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5
pokój nr 8,
tel. 56 611 83 90, 56 611 83 91
fax: 56 611 83 98
e-mail:usc@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 • Zgłoszenia zgonu dokonują: współmałżonek, wstępni, zstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.