Informacja dla osób niedosłyszących

Rejestracja urodzeń

Rejestracja urodzeń
USC 4.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 52-61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1741  ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 171)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.788 ze zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • karta urodzenia lub karta martwego urodzenia (dostarcza szpital)
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu)

Opłaty:

 • Brak

Termin i tryb realizacji:

 • W dniu dokonania zgłoszenia.  

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100  Toruń, ul. Bydgoska 5    
pokój nr 6, tel. 56 611 83 92, 56 611 83 93


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
 • Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka.
 • Rodzice niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki.
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w ww. terminach kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, wybierając dziecku imię.
 • Do złożenia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka, poza dowodami osobistymi rodziców wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.