Informacja dla osób niedosłyszących

Rejestracja samochodu z zagranicy

Rejestracja samochodu z zagranicy
WEiR 1.33

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 72 i 74 ust.1i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. Z 2017r. Poz. 2355 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 578).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2016r. w sprawie wysokości opłat za karty pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wniosku
 • Dowód własności pojazdu
 • Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprawdzony- stosowne oświadczenie
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 • Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
 • Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub dowód wpłaty w wys. 500,00 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju uiszczony przez wprowadzającego (dowód wpłaty powinien zawierać markę i nr nadwozia pojazdu)– dotyczy pojazdów wprowadzonych do 31.12.2015r.
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • Opłata za przerejestrowanie 256 zł (178,50 zł, 75,00 zł za kartę pojazdu, 2,50 zł opłata ewidencyjna) na konto:

  Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
  33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

 • 500,00 zł na rachunek NFOŚiGW w BGK III oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 – dotyczy pojazdów wprowadzonych do 31.12.2015r.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10 lub telefonicznie pod nr 0-56 611 88 76 lub elewktronicznie pod adres weir@um.torun.pl.

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni)

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel. 56-611 88 67, 56 611 Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ;sala operacyjna na I piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876 88 68


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.