Informacja dla osób niedosłyszących

Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną

Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
WEiR 1.61

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • § 25 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
 • § 2 ust 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Rejestracja nowego pojazdu – zgodnie z kartą WEiR 1.32
 • Rejestracja samochodu z zagranicy – zgodnie z kartą WEiR 1.33
 • Przerejestrowanie pojazdu – zgodnie z kartą WEiR 1.34
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek – zgodnie z kartą WEiR 1.56
 • Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież) – zgodnie z kartą WEiR 1.36
 • Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie) – zgodnie z kartą WEiR 1.37

Wymagane opłaty:

 • Zgodnie z ww. kartami informacyjnymi

  opłata komunikacyjna na konto: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Uwagi:

 • Wniosek składa się do właściwego organu rejestrującego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – elektroniczna skrzynka podawcza www.esp.pwpw.pl.
 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 • Do wniosku właściciel pojazdu dołącza zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ( teksty drukowane czarno-białe format wielostronicowy PDF, rozdz. 150 dpi, rękopisy A4 do A3 wielostronicowy PDF rozdz. 200 dpi). wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

REJESTRACJA POJAZDU:

 • Osoba składająca wniosek elektroniczny przesyła za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe, oryginały wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 • Organ rejestrujący wyznacza właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej (istnieje możliwość wysłania ich pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu).
 • Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu (istnieje możliwość wysłani a tych dokumentów pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu).

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU:

 • Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do przekazania oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane, wyznaczając termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. Przekazanie tych dokumentów i tablic może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną, przesłać właścicielowi pojazdu pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne oraz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela pojazdu.

WYREJESTROWANIE POJAZDU:

 • Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Przekazanie tych dokumentów i tablic może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju, także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego (istnieje możliwość wysłania ich pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu).