Informacja dla osób niedosłyszących

Rejestracja nowego samochodu

Rejestracja nowego samochodu
WEiR 1.32

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. Z 2017r. Poz. 2355 z późn. zm.)
 • Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003r., poz. 2302 z późniejszymi zmianami)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
 • karta pojazdu
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane
 • dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd wyprodukowano w kraju członkowskim UE - potwierdzenie zapłaty akcyzy lub oświadczenie sprzedawcy w zakresie sprzedaży akcyzy
 • dowód osobisty
 • polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego

Wymagane opłaty:

 • 180,50 na konto Urzędu Miasta Torunia

  "opłata komunikacyjna", konto nr: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10, telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni)

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.