Informacja dla osób niedosłyszących

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WEiR 1.56

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa Prawna:

 • Art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz 1260 z późn. zm.),
 • §18 ust 2, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689)

Dokumenty od wnioskodawcy:

W przypadku wywozu za granicę:

 • wniosek o rejestrację czasową wg załączonego wzoru
 • dowód własności pojazdu
 • karta pojazdu, jeśli była wydana
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne

W przypadku odbioru pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:

 • dowód własności pojazdu

W przypadku konieczności wykonania badania technicznego:

 • jeżeli przed pierwszą rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub na nowego nabywcę pojazdu zakupionego w kraju dokumenty pojazdu zarejestrowanego należy zdać do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny wg procedury 1.33 (Rejestracja pojazdu z zagranicy) lub 1.34 (Przerejestrowanie pojazdu).

Wymagane opłaty:

W przypadku wywozu za granicę

 • na samochód - 80 zł (2 tablice)
 • na przyczepę - 40 zł (1 tablica)
 • na motocykl - 40 zł (1 tablica)
 • na motorower - 30 zł (1 tablica)

Opłata w pozostałych przypadkach

 • na samochód - 30 zł (2 tablice)
 • na przyczepę - 15 zł (1 tablica)
 • na motocykl - 12 zł (1 tablica)
 • na motorower - 12 zł (1 tablica)
 • pozwolenie czasowe - 18,50 zł
 • nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł (samochód)
 • nalepki na tablice tymczasowe - 6,25 zł (przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl, motorower)
 • opłata ewidencyjna na pozwolenie czasowe - 0,50 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic tymczasowych - 0,50 zł

na konto: Urząd Miasta Torunia
opłaty komunikacyjne 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy uprzednio zapisać się na dzień i godzinę osobiście - I piętro stan. 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale.