Informacja dla osób niedosłyszących

Regulamin strzelnicy - wydanie decyzji o zatwierdzeniu

Regulamin strzelnicy - wydanie decyzji o zatwierdzeniu
WOL 13.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00
e-mail: wol@um.torun.pl
Fax: 56 611 93 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1839);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r.w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 234, Nr 51, poz. 618, z 2002 r., Nr 23, poz. 238, z 2011 r., Nr 237, poz. 1418);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek właściciela lub zarządcy strzelnicy o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy, zawierający:
  • lokalizację strzelnicy
  • dane dotyczące właściciela obiektu, w którym zlokalizowana jest strzelnica
 • Regulamin strzelnicy – 2 egzemplarze oraz treść regulaminu na nośniku elektronicznym (płyta CD-R)
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa w kwocie 10 zł

  zapłacona w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B
  lub na konto Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy należy adresować do Prezydenta Miasta Torunia i złożyć w Wydziale Ochrony Ludności.

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Ludności, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00; 56 611 93 05;
fax 56 611 93 17;
e-mail: wol@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej stronie.

Uwagi:

 • Wnioskodawca podpisuje opracowany regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy i parafuje każdą stronę regulaminu.