Informacja dla osób niedosłyszących

Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym

Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym
WKSiI 15.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 47
e-mail: wksii@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 80

I. Podstawa prawna:

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia przyjęty Zarządzeniem  nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października  2013 r. z późn. zm.

 • Zarządzenie PMT 149/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym

II. Wymagane dokumenty:

 • oferta - w przypadku otwartych naborów na wynajem lokalu administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu / wniosek – w przypadku wynajmu lub użyczenia pozostałych gminnych lokali użytkowych

 • aktualny odpis z rejestru (wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl)

 • aktualny statut

 • sprawozdanie finansowe za ostatni zatwierdzony rok obrotowy

 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok.

III. Opłaty:
Nie pobiera się.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi: 

 

 • otwarte nabory ofert na wynajem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu:

 • Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarte nabory ofert cztery razy w roku - ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl

 • szczegółowe warunki i terminy składania ofert są każdorazowo określone w regulaminie naboru ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia

 • informacja o wynikach naboru publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl

 • wnioski o wynajem lub użyczenie pozostałych gminnych lokali użytkowych rozpatrywane są w terminie 30 dni - informacja o rozpatrzeniu wniosku publikowana jest w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl

V. Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z jednostkami UMT oraz jednostkami gminy

 • Adres koordynatora: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  tel. 56 611 87 47

VI. Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego. Ofertę/wniosek można złożyć ponownie.

VII. Uwagi:
Informacje na temat aktualnych ogłoszeń o otwartych naborach ofert na wynajem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oraz obowiązującej procedury przyznawania organizacjom gminnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym umieszczone są w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl (zakładka „Miejskie lokale dla NGO, zasady wynajmu lokali”).

Załączniki:

 • Wzór oferty/wniosku organizacji pozarządowej na najem/użyczeniegminnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

 • Wzór karty oceny oferty/wnioskuna wynajem/użyczenie lokalu użytkowego z zasobów Gminy Miasta Toruń w trybie bezprzetargowym

 

Dokumenty do pobrania: