Informacja dla osób niedosłyszących

Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń

Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
WEiR 1.22

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.33 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne, związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 155, poz. 918)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia według załączonego wzoru.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone przepisami prawa i którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi.

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie zaświadczenia:bezterminowo - 500zł
 • Za wydanie wypisu z zaświadczenia na każdy zgłoszony pojazd - 100 zł

  wpłata na konto:
  BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
pok. nr 10 i 13, fax: 56 611 88 88
telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 56 611 88 53


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

 • Wnioski można składać w siedzibie Wydziału, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisać odręcznie i złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
 • Odbiór zaświadczenia wyłącznie osobiście.