Informacja dla osób niedosłyszących

Przerejestrowanie pojazdu

Przerejestrowanie pojazdu
WK 1.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: wk@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

 Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty.

Podstawa prawna

 • Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1990 z późn. zm)
 • § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016r. poz. 689  z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Dowód własności pojazdu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty
 • Polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego

II. Wymagane opłaty

 • 180,50 (z wymianą tablic rejestracyjnych),
 • 121,50 (z wymianą tablicy - motocykle, przyczepy, ciągniki rolnicze);
 •  111,50 (z wymianą tablicy - motorowery)
 • 81,50 bez wymiany tablic rejestracyjnych (wszystkie pojazdy)

  Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8; nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086” 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68

V. Tyb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Torunia