Informacja dla osób niedosłyszących

Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby

Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby
WAiB 8.10

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),

- art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu wg załączonych wzorów należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na załączonym formularzu),

- pisemną zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana (załącznik nr 3),

- dziennik budowy (do wglądu) – jeśli minęły 3 lata od daty wydania pozwolenia na budowę,

- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

 

II. Wymagane opłaty

Za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł.

Za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 90 zł.

Za pełnomocnictwo - 17 zł .

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi

Pisemny wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT. Wniosek składa osoba, na rzecz której pozwolenie na budowę lub prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu mają zostać przeniesione.