Informacja dla osób niedosłyszących

Prowadzenie realizacji konserwatorskich

Prowadzenie realizacji konserwatorskich
BMKZ 21.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80


 


Podstawa prawna

 • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim,
  a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1
  z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848),

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 2187 z późn. zm.
  ),

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 r. poz. 1265),

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


 


.IDokumenty od wnioskodawcy


Oferta (z kosztorysem) na realizację zadania konserwatorskiego (remontowego) opracowana na podstawie przygotowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków programów konserwatorskich.


 


.IIWymagane opłaty


Nie pobiera się


 


.IIITermin i tryb realizacji odpowiedzi


Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych


 


.IVJednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 2. Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń

 3. Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl

 4. V. Tryb odwoławczy


Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


 


VI. Uwagi


Oferty można składać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub osobiście.


 


 


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków


 


Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy
ul. Wały Generała Sikorskiego 8.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji prac konserwatorskich, robót budowlanych
i usług w ramach zadań własnych Gminy Miasta Toruń, na podstawie art. 7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn. zm.); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz.2187 z późn. zm.); ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).


Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji prac konserwatorskich, robót budowlanych i usług w ramach zadań własnych Gminy Miasta Toruń, w związku art. 6 ust 1 lit. b i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.05.2016 r.) - ogólne rozporządzenia o ochronie danych dalej jako „RODO”.


W przypadku niepodania przez Pana/ią danych realizacja prac konserwatorskich, robót budowlanych
i usług w ramach zadań własnych Gminy Miasta Toruń nie będzie możliwa.


Dane osobowe Pana/i będziemy udostępniali podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.


Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski.


Dane osobowe Pana/i przechowujemy przez okres 10 lat liczony od daty wygaśnięcia umowy.


Ma Pan/i prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

  1. przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;

  2. nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  3. trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.


Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się
na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl.


W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.


Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).