Informacja dla osób niedosłyszących

Prowadzenie realizacji konserwatorskich

Prowadzenie realizacji konserwatorskich
BMKZ 21.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna:
  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848),

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 r. poz. 1609),

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)

  • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Oferta (z kosztorysem) na realizację zadania konserwatorskiego (remontowego) opracowana na podstawie przygotowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków programów konserwatorskich.

II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

IV. Jednostka odpowiedzialna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl
 
V. Tryb odwoławczy

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI. Uwagi

Oferty można składać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub osobiście.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona na stronie https://www.torun.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych w UMT, klauzula informacyjna.