Informacja dla osób niedosłyszących

Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika

Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika
WEiR 1.25

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r.,poz. 978 z póź. zm.);
 • § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016r. poz. 231 z póź. zm).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy według obowiązującego wzoru.
 • Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy ważności prawa jazdy wynikającej z terminu podanego na orzeczeniu lekarskim,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy ważności prawa jazdy wynikającej z terminu podanego na orzeczeniu psychologicznym (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli wydanie prawa jazdy następuje w wyniku zmiany danych.
 • W każdym przypadku do wglądu dokument tożsamości.

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń,

  nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku zmiany właściwości miejscowej urzędu spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji.
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4,
telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 56,56  611 88 57, 56 611 88 69

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • W przypadku odzyskania oryginału prawa jazdy, należy go niezwłocznie zwrócić do urzędu.
 • Wniosek pobrany z internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

 • * FOTOGRAFIA
  powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  - musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

  - musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

  - bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

  - naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.