Informacja dla osób niedosłyszących

Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów

Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów
WEiR 1.24

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 10 - 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2017r., poz. 978 z póź. zm.);
 • § 9  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.);
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*,
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T,
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 • Wydanie prawa jazdy po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu:
  • wniosek o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia wg obowiązującego wzoru,
  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5. (w przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu dotychczasowego prawa jazdy)*.

 • Wydanie prawa jazdy osobie posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez tego ograniczenia - wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru,
  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.*

 • W każdym przypadku do wglądu dowód osobisty.

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086
 • Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie prawa jazdy w terminie do 14 dni, od dnia zdania egzaminu państwowego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4,

Telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
56 611 88 56, 56 611 88 57, 56 611 88 69

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy po raz pierwszy) lub przed przystąpieniem do egzaminu (w przypadku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji lub likwidacji ograniczenia). Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.
 • Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.

 • Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

 • * FOTOGRAFIA
  powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  - musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

  - musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

  - bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

  - naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.