Informacja dla osób niedosłyszących

Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana

Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
WEiR 1.23

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978 z póź. zm. )
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wymianę prawa jazdy według obowiązującego wzoru.
 • Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm, pozycja frontalna*,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • W każdym przypadku do wglądu dokument tożsamości.

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta:

  33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie prawa jazdy w terminie do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4,
telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 56, 56 611 88 57, 56 611 88 69

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszwie.


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.
 • Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

 • * FOTOGRAFIA
   powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  - musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  - musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
  - bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
  - naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.