Informacja dla osób niedosłyszących

Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej

Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
WEiR 1.60

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231 z późn. zm);
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Wniosek składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • fotografia – jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 • Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową w postaci pliku JPEG; przestrzeń barw: sRGB (zdjęcie kolorowe); głębia kolorów: 24 bity; rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli; rozmiar pliku nie większy niż 100KB; kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

 • Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:
  • podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  • Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe dokumenty wymienione wyżej.

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji,
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, tel.

Telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
56 611 88 56, 56 611 88 57, 56 611 88 69


Tryb odwoławczy:

 • Nie dotyczy

Termin odpowiedzi:

 • 14 dni