Informacja dla osób niedosłyszących

Postępowanie podatkowe - zmiana zakresu

Postępowanie podatkowe - zmiana zakresu
WPiW 14.18

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 167 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • "Wniosek w sprawie zmiany zakresu postępowania" (WPiW XIV)
  • Załączniki - dokumenty potwierdzające fakty wskazane w uzasadnieniu

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

Termin i tryb realizacji:

  • W przypadku odmowy uwzględnienia żądania w sprawie zmiany zakresu postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
Toruń, ul. Grudziądzka 126 b
tel. 56 611 85 74


Tryb odwoławczy:

  • Na postanowienie o odmowie uwzględnienia żądania w sprawie zmiany zakresu postępowania służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego*, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

  • Do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji strona może rozszerzyć zakres żądania lub zgłosić nowe żądanie, niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem, że dotyczy tego samego stanu faktycznego.