Informacja dla osób niedosłyszących

Postępowanie podatkowe - wznowienie

Postępowanie podatkowe - wznowienie
WPiW 14.26

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 240 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz 800 z późn. zm)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Podanie o wznowienie postępowania (WPiW-XXII)
 • Załączniki - dokumenty, na których strona opiera swoje żądanie

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

 • W przypadku odmowy wznowienia postępowania organ podatkowy wydaje decyzję w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
Toruń, ul. Grudziądzka 126 b
tel. 56 611 85 74


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wznowienia postępowania służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* , w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87 - 100 Toruń.

Uwagi:

 • W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
  • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (jeśli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego, postępowanie może być wznowione również przed wydaniem przez sąd lub inny organ orzeczenia stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa; można wznowić także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub innych przyczyn, określonych w przepisach prawa),
  • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
  • decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu,
  • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
  • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,
  • decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,
  • decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.
Dokumenty do pobrania: