Informacja dla osób niedosłyszących

Postępowanie podatkowe - umorzenie wszczętego postępowania

Postępowanie podatkowe - umorzenie wszczętego postępowania
WPiW 14.21

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 208 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.);

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o umorzenie wszczętego postępowania podatkowego (WPiW XVII);
  • Załączniki:
    • dokumenty, które stanowią podstawę do umorzenia wszczętego postępowania.

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 611 85 15


Tryb odwoławczy:

  • Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego*, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.