Informacja dla osób niedosłyszących

Postępowanie podatkowe - przywrócenie uchybionego terminu

Postępowanie podatkowe - przywrócenie uchybionego terminu
WPiW 14.17

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Podanie o przywrócenie terminu (WPiW - XIII);
 • Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania (np. zaświadczenie lekarskie, karta pobytu w szpitalu lub inne).

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie postanowienia następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

 • Przywrócenie terminu następuje na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
 • Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
 • Przywrócenie terminu do złożenia "Podania o przywrócenie terminu" (WPiW - XIV) jest niedopuszczalne.
Dokumenty do pobrania: