Informacja dla osób niedosłyszących

Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia

Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia
WPiW 14.14

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 220, art. 222, art. 223, art. 227, art. 236, art. 239, art. 139 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Odwołanie od decyzji (WPiW - IX)

    "Odwołanie (lub zażalenie) od decyzji (lub postanowienia) organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji (lub postanowieniu), określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania (zażalenia) oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie."

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera si.

Termin i tryb realizacji:

  • Przekazanie akt przez organ I instancji następuje w terminie do 14 dni.
  • Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie w terminie do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Na decyzję lub postanowienie wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu służy stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
Dokumenty do pobrania: